Statuten 
     
Artikel 1. Naam en zetel 
1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Caïssa Rijen
   en is opgericht op 8 mei 1941.
1.2 Zij heeft haar zetel te Rijen.
     
Artikel 2. Doel
2.1 De vereniging stelt zich ten doel om de schaaksport in het algemeen en de belangen van
  de leden in het bijzonder, te behartigen en te bevorderen.
2.2 De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:
  a. het ter beschikking hebben van een ruimte waarin de schaaksport kan worden
    beoefend, alsmede van al het materiaal benodigd voor de beoefening van de
    schaaksport in de ruimste zin des woords;
  b. het organiseren van onderlinge competities en andere wedstrijden voor haar leden;
  c. al wat verder kan strekken tot bevordering van de schaaksport.
     
Artikel 3. Leden
3.1 Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen. 
3.2 Het lidmaatschap kan worden verkregen door aanmelding bij en toelating door het
  bestuur. Ingeval van niet toelating staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.
3.3 Personen, die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de
  algemene ledenvergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd.
3.4 Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid; 
  b. door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur; 
  c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
    opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te
    voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, alsook
    wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
    laten voortduren. Tegen dit besluit kan door het lid in beroep worden gegaan bij een
    algemene ledenvergadering; 
  d. door ontzetting door de algemene ledenvergadering. Deze kan alleen worden
    uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
    vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
3.5 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen worden gegeven aangaande het
  onderscheid in leden.
     
Artikel 4. Donateurs
  Donateurs zijn natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard en die 
  de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de vereniging 
  wordt vastgesteld. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun 
  bij of krachtens de statuten of andere reglementen van de vereniging zijn toegekend en 
  opgelegd. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door 
  opzegging worden beëindigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
   bestuur.
     
Artikel 5. Bestuur
5.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene
  ledenvergadering worden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen.
  De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. 
5.2 De algemene ledenvergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden
  wordt benoemd. 
5.3 Tot aan de aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen door het bestuur of door
  ten minste vijf leden, kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
  Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering
  schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
5.4 Elk jaar op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt eenderde van het aantal
  leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, dat zodanig
  wordt opgesteld, dat voorzitter, secretaris en penningmeester nimmer tegelijk aftreden.
  Volgens rooster aftredende leden van het bestuur zijn terstond herkiesbaar. 
5.5 Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden
  geschorst of ontslagen. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist
  van ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen. De schorsing of het
  ontslag wordt schriftelijk meegedeeld aan het betreffende bestuurslid. Wordt de
  schorsing niet binnen drie maanden door ontslag gevolgd of opgeheven, dan is de
  schorsing door het verloop van die termijn opgeheven. 
5.6 Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen
  waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
5.7 Bij tussentijdse vacatures neemt het nieuw gekozen lid de plaats van zijn voorganger in
  op het rooster van aftreden. 
5.8 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
  a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van
    het lidmaatschap van de vereniging; 
  b. door bedanken.
5.9 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen worden gegeven aangaande de
  bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van het bestuur.
     
Artikel 6. Commissies
6.1 De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen die het
  bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn. Aan deze commissies kunnen
  bepaalde bevoegdheden worden toegekend. 
6.2 In elk geval is er een kascommissie. Deze door de algemene ledenvergadering jaarlijks
  te benoemen commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van
  het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
  algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
     
Artikel 7. Inkomsten
  De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
  a. contributies van de leden; 
  b. donaties; 
  c. andere inkomsten. 
  De algemene ledenvergadering bepaalt de hoogte van de contributies.
     
Artikel 8. Verenigingsjaar
  Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.
     
Artikel 9. Algemene ledenvergadering
9.1 Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
  niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
9.2 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
  ledenvergadering — de jaarvergadering — gehouden. In de jaarvergadering komen
  onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 6.2 met het
    verslag van de aldaar benoemde commissie; 
  b. de benoeming van de in artikel 6.2 genoemde commissie voor het volgende
    verenigingsjaar; 
  c. de balans en begroting voor het lopende en/of volgende verenigingsjaar;
  d. voorziening in eventuele vacatures; 
  e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de
    vergadering.
9.3 Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
  wenselijk acht. 
9.4 Voorts zal het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste drie leden een algemene
  ledenvergadering bijeenroepen op een termijn niet langer dan vier weken na de indiening
  van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
  gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan.
     
Artikel 10. Toegang en stemrecht 
10.1 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, het
  bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle donateurs. Geen toegang hebben
  geschorste leden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de
  vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Het betreffende lid heeft
  tevens het recht in de vergadering het woord te voeren. 
10.2 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
  ledenvergadering. 
10.3 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen worden gegeven aangaande het
  stemrecht. Bij het ontbreken van deze nadere regelen heeft ieder lid van de vereniging
  van 18 jaar en ouder een stem. Geschorste leden hebben geen stemrecht.
  Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. 
10.4 Een lid kan zijn stemrecht overdragen aan een ander stemgerechtigd lid. In dat geval
  dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht te worden
  overhandigd.
     
Artikel 11. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
11.1 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
  algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
  uitgebrachte stemmen. 
11.2 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
11.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
  verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft dan wederom niemand de
  volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een
  persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is
  gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is
  begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij
  die voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij
  die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
  voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon
  uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe
  stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming
  tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
11.4 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen,
  dan is het verworpen. 
11.5 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een stemgerechtigde een schriftelijke
  stemming gewenst acht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
  stemming verlangt.
     
Artikel 12. Statutenwijziging
12.1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
  ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
  de statuten zal worden voorgesteld.
12.2 Zij die een oproep voor de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
  voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor
  de dag van de vergadering een afschrift van dit voorstel aan alle leden toezenden.
12.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte
  geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de
  stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen tweederde van
  het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier
  weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. Het voorstel,
  zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, wordt opnieuw ter stemming
  gebracht. Het besluit behoeft dan ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige
  stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
12.4 De statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking na goedkeuring van de algemene
  ledenvergadering.
     
Artikel 13. Ontbinding
13.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
  ledenvergadering enkel en alleen wanneer blijkt dat minder dan 5 stemgerechtigde
  leden bereid zijn de vereniging te continueren. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3
  van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
13.2 Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn.
  Tenzij anders bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
13.3 De algemene ledenvergadering beslist over de bestemming van een
  liquidatieoverschot.
     
Artikel 14. Reglementen
14.1 De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement, evenals andere
  reglementen, vaststellen.
14.2 Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
     
Artikel 15. Algemene bepalingen
15.1 In gevallen waarin deze statuten en reglementen, zoals genoemd in artikel 14, niet
  voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. 
15.2 Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, dat de genomen
  beslissing aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter bekrachtiging zal
  voorleggen.
     
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering, gehouden te Rijen op 1 september 2015.