Huishoudelijk reglement

     
Artikel 1. Lidmaatschap
1.1 De vereniging onderscheidt de volgende leden:
  a. seniorleden: 21 jaar en ouder;
  b. juniorleden: 17 tot en met 20 jaar;
  c. aspirant-leden: 13 tot en met 16 jaar;
  d. pupillen: tot en met 12 jaar.
1.2 Het bestuur houdt een register waarin persoonlijke gegevens van alle leden zijn
  opgenomen. Leden zorgen er voor dat het bestuur beschikt over actuele gegevens.
1.3 Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt het lid een exemplaar van de statuten en
  van alle reglementen.
1.4 De algemene ledenvergadering kan besluiten een gezinslidmaatschap te onderscheiden
  Gezinsleden zijn eerstegraads familieleden van een lid. Aan gezinsleden kan een
  korting op de contributie worden toegekend.
1.5 Het bestuur heeft het recht een lid bij wanbetaling te schorsen
  (zie statuten artikel 3.4 lid c).
  Leden die wegens wanbetaling zijn geroyeerd kunnen slechts weer als lid worden
  toegelaten, indien de oude schuld is voldaan.
     
Artikel 2. Contributie
2.1 De algemene ledenvergadering bepaalt de hoogte van de contributies, waarbij voor de
  leden genoemd in artikel 1 lid 1 verschillende bedragen kunnen worden vastgesteld.
2.2 De verschuldigde contributie kan op 2 manieren worden voldaan:
  a. door de totale jaarcontributie in één keer te voldoen in de eerste helft van het
    verenigingsjaar;
  b. door de jaarcontributie te voldoen in 2 gelijke delen in het eerste en tweede deel van 
    het verenigingsjaar. Bij opzegging van het lidmaatschap in het eerste deel van het
    verenigingsjaar (dus vóór 1 januari) is er geen contributie verschuldigd voor de tweede
    helft van het verenigingsjaar.
2.3 De algemene ledenvergadering stelt een redelijke periode vast waarbinnen de 
  contributie wordt betaald. Mocht een lid zich niet aan deze periode houden, dan is de
  penningmeester gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
     
Artikel 3. Bestuur
3.1 Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het aangaan
  van verplichtingen jegens derden. Zoals:
  a. aan- en verkoop van goederen, behalve indien deze zijn opgenomen in een door de 
    algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting of indien deze een bedrag van
    EUR 100,= niet te boven gaan;
  b. in- en uitlenen van gelden;
  c. aangaan van overeenkomsten;
  d. het optreden in rechte;
  e. en verder het doen van toezeggingen die kunnen leiden tot verplichtingen zoals
    hierboven genoemd.
3.2 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende
  bestuursleden.
     
Artikel 4. Jaarverslag, rekening en verantwoording
4.1 Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen
  dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
4.2 Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop
  van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
  vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over
  het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting
  aan de vergadering over.
     
Artikel 5. Ledenvergaderingen
5.1 De agenda van iedere ledenvergadering wordt uiterlijk veertien dagen tevoren
  bekendgemaakt per e-mail of anderszins schriftelijk. 
5.2 Tot uiterlijk zeven dagen na de bekendmaking van deze agenda heeft ieder lid het
  recht schriftelijk voorstellen voor deze vergadering bij de secretaris in te dienen.
  Deze voorstellen moeten door het bestuur op de agenda worden geplaatst, waarna
  de aangepaste agenda uiterlijk vier dagen tevoren wordt bekendgemaakt.
5.3 De voorzitter heeft de plicht ook tijdens de vergadering ingediende voorstellen in
  behandeling te nemen, mits zulks met algemene stemmen gewenst wordt op een
  vergadering, waar alle leden vertegenwoordigd zijn.
5.4 Stemrecht (zie artikel 10 van de statuten) komt toe aan senior- en juniorleden, zoals
  genoemd in artikel 1 van dit reglement.
     
Artikel 6. Competitie- en/of wedstrijdreglement
6.1 Regelingen aangaande wedstrijden voor interne en/of externe competities en
  schaaktechnische zaken worden in een afzonderlijk competitie- en/of wedstrijdreglement
  beschreven.
6.2 Voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar wordt door het bestuur een reglement
  voor de interne competitie aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. Dit reglement
  bevat in elk geval bepalingen over het speelsysteem en het speeltempo.
     
Artikel 7. Onkostenvergoeding
  Alle onkosten, die een lid of een bestuurslid niet zijnde lid (zie artikel 5.2 van de statuten), 
  maakt ter vervulling van een aan hem opgedragen taak, worden door de vereniging
  vergoed.
     
Artikel 8.   Slotbepaling 
8.1 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de algemene ledenvergadering
8.2 Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, dat de genomen
  beslissing aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter bekrachtiging zal
  voorleggen.
     
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering, gehouden te Rijen op 1 september 2015.